Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening uitgevoerd door Compliance Champs B.V.

2           Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1        De Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de Opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

  • de door u en ons ondertekende Opdrachtbevestiging door ons retour is ontvangen; of
  • wanneer wij, met uw uitdrukkelijke toestemming, zijn gestart met de uitvoering van de werkzaamheden die in de Overeenkomst zijn omschreven.

3           Uw verplichtingen

3.1        U dient alle gegevens en documenten die wij nodig hebben voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht tijdig aan ons te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegevens en documenten.

4           Uitvoering van de Opdracht

4.1        Wij voeren alle werkzaamheden uit naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging.

4.2        Wij vervangen geen medewerkers die op de Opdracht worden ingezet door andere medewerkers, tenzij de vervanging wordt veroorzaakt door factoren buiten de invloedssfeer van Compliance Champs (e.g. de persoon is niet langer een medewerker van Compliance Champs of wegens andere redenen niet beschikbaar) of indien de vervanging door u is geaccepteerd. De vervanger heeft vergelijkbare competenties als de medewerker die is vervangen. Wij maken enkel gebruik van ondersteunende consultants na uw schriftelijke goedkeuring.

4.3        Elke partij zal de andere partij onverwijld op de hoogte stellen wanneer er reden is om aan te nemen dat de uitvoering van de Opdracht vertraging zal oplopen. Wij behouden het recht op verlenging van de looptijd van de Overeenkomst als onze werkzaamheden vertraging oplopen wegens omstandigheden buiten onze invloedssfeer. Indien wij het recht behouden op verlenging van de looptijd, dan behouden wij tevens recht op vergoeding van extra kosten en geleden schade als gevolg van de vertraging. Indien één van de partijen de noodzaak van een wijziging in de scope van de Opdracht vaststelt, dan zal de partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5           Gebruik van internet

5.1        Beide partijen erkennen dat aan het communiceren via internet risico’s kleven en dat geen van de partijen zeggenschap heeft over de werking, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of veiligheid van e-mail via internet. Geen van de partijen is aansprakelijk voor schade, kosten, benadeling of ongerief als gevolg van verlies, vertraging, onderschepping, corrumpering of aanpassing van e-mail via internet door oorzaken die buiten de redelijke invloed van de desbetreffende partij vallen.

6           Intellectueel eigendom

6.1        Wij houden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot geestesproducten (modellen, technieken, instrumenten) die wij hebben gebruikt/ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

6.2        U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

7           Geheimhouding

7.1        Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel ons daartoe verplicht, zijn wij verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie . Wij zullen de vertrouwelijke informatie die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verkregen, tenzij u ons hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

8           Honorarium

8.1        Het overeengekomen honorarium (tarieven) wordt vermeld in de Opdrachtbevestiging. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals reis- en verblijfkosten, worden in de Opdrachtbevestiging vermeld. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

8.2        In het geval van opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, kunnen wij de tarieven tussentijds aanpassen. Wij zullen u hiervan uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte stellen.

9           Betaling

9.1        Onze facturen dienen binnen 30 dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2        Bij niet betaling van onze facturen zijn wij  gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

10           Personeel

Het is u niet toegestaan om de door ons ingezette medewerker gedurende de opdracht en gedurende één jaar na beëindiging van de opdracht en in dienst te nemen of via een andere constructie buiten ons in te huren, tenzij wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven. Dit komt omdat wij veel investeren in de kwaliteit van onze medewerkers.

11         Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1     Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

11.2     Wij zijn aansprakelijkheid als de fout bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. In dit geval zijn wij aansprakelijk voor eventuele (aantoonbare) schade tot maximaal het 50% van het honorarium dat u over de laatste zes maanden heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de opdracht verrichte werkzaamheden.

11.3     Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winsten, verbeurde boetes, verlies van goodwill of gemiste zakelijke kansen).

11.4     U vrijwaart ons voor van alle aanspraken van elke andere partij dan u die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

12         Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

i) de andere partij de voorwaarden van de Overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet wordt verholpen binnen dertig (30) dagen nadat de partij die de inbreuk pleegt op de hoogte is gesteld;

ii) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, een schikkingsprocedure start of anderszins insolventie kan worden aangenomen; of

iii) de nakoming van de Overeenkomst op materiële wijze meer dan drie maanden is vertraagd als gevolg van overmacht.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden om geldig te zijn.

13         Klachten

13.1     Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

14        Strijdige clausules

14.1     In geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

15         Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Compliance Champs is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

16         Overig

16.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Compliance Champs B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 84800844.